Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Jak wykonać Audyt - Diagnozę Cyberbezpieczeństwa w organizacji?

Audyty- diagnozy cyberbezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej ochrony systemów informatycznych, sieci i danych organizacji przed cyberzagrożeniami.

Wraz ze wzrostem cyberprzestępczości, cyberataków i naruszeń danych audyty bezpieczeństwa cybernetycznego stały się niezbędnym narzędziem dla firm do oceny stanu cyberbezpieczeństwa, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i słabych punktów oraz podejmowania proaktywnych działań w celu ich ograniczenia.

Audyt / diagnoza cyberbezpieczeństwa obejmuje kompleksowy przegląd i ocenę zasad, procedur i kontroli technicznych organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zidentyfikowania wszelkich słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Proces audytu najlepiej przeprowadzić zewnętrznie przez niezależnego audytora posiadającego niezbędne certyfikaty takie jak np. Audytor Wiodący ISO lub CISA.

Audyty diagnozy cyberbezpieczeństwa  zazwyczaj obejmują ocenę ryzyka, ocenę kontroli, analizę luk i raportowanie. Raport z audytu podsumowuje wyniki audytu, identyfikuje obszary wymagające poprawy i zawiera zalecenia dotyczące wzmocnienia postawy cyberbezpieczeństwa organizacji.

W dzisiejszym wysoce połączonym i zdigitalizowanym świecie audyty cyberbezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony wrażliwych informacji i danych. Przeprowadzając regularne audyty cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą poprawić swój stan cyberbezpieczeństwa, przestrzegać przepisów i zwiększyć zaufanie klientów. 

Podczas przeprowadzania audytu – diagnozy cyberbezpieczeństwa należy koniecznie zwrócić uwagę na następujące obszary:

Zasady i procedury

Przejrzyj zasady i procedury bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji, aby upewnić się, że są one kompleksowe, aktualne i przestrzegane przez pracowników. Oceń plan reagowania na incydenty organizacji, aby upewnić się, że może ona skutecznie zarządzać incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem.

Kontrola dostępu

Przejrzyj kontrole dostępu organizacji, w tym zasady dotyczące haseł, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i uprawnienia dostępu pracowników, aby upewnić się, że są one odpowiednie i skuteczne w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Bezpieczeństwo sieci:

Oceń środki bezpieczeństwa sieci organizacji, takie jak zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i oprogramowanie antywirusowe, aby upewnić się, że są one skuteczne w zapobieganiu i wykrywaniu cyberataków.

Ochrona danych

Przejrzyj środki ochrony danych w organizacji, w tym szyfrowanie, procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz klasyfikację danych, aby upewnić się, że wrażliwe dane są odpowiednio chronione.

Ryzyko strony trzeciej

Oceń relacje organizacji z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami, w tym ich poziom bezpieczeństwa i dostęp do poufnych danych.

Zgodność

Oceń zgodność organizacji z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego, takimi jak RODO, ISO, NIS2 , aby upewnić się, że spełnia ona swoje zobowiązania prawne.

Szkolenie pracowników

Oceń programy szkoleniowe dla pracowników organizacji, aby upewnić się, że pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, wiedzą, jak rozpoznawać i zgłaszać potencjalne zagrożenia oraz rozumieją swoją rolę w ochronie danych organizacji.

Reakcja na incydenty

przejrzyj plan reagowania na incydenty organizacji i przetestuj jego skuteczność, aby upewnić się, że może skutecznie zarządzać incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo fizyczne

Oceń środki bezpieczeństwa fizycznego organizacji, takie jak kontrola dostępu do centrów danych i serwerowni, aby upewnić się, że są one skuteczne w zapobieganiu nieautoryzowanemu fizycznemu dostępowi do wrażliwych danych.

Nasi eksperci przeprowadzą cię ”za rękę” przez proces całego audytu

Podsumowując, audyt- diagnoza cyberbezpieczeństwa powinien obejmować kompleksową ocenę stanu cyberbezpieczeństwa organizacji, w tym polityki i procedury, kontrolę dostępu, bezpieczeństwo sieci, ochronę danych, ryzyko osób trzecich, zgodność, szkolenie pracowników, reagowanie na incydenty i bezpieczeństwo fizyczne. Zwracając uwagę na te obszary, audytorzy mogą zidentyfikować potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach cybernetycznych oraz zalecić odpowiednie środki w celu ich złagodzenia.

Zobacz też: