Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Unia Europejska pracuje nad regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Jak wszystkie innowacje, tak i sztuczna inteligencja to z jednej strony szansa na skok technologiczny, ale z drugiej strony to również nowe zagrożenia. Ponieważ mieliśmy już od czynienia z sytuacjami, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji było prawnie niejednoznaczne – EU pracuje nad dostosowaniem przepisów do ciągle zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. Do tej pory nie powstały jasne zapisy regulujące kwestie związane ze sztuczną inteligencją.

Komisja Europejska mówi o tym, że w ostatniej dekadzie mamy do czynienia z około 400% wzrostem liczby zgłoszeń patentowych w zakresie SI, oraz że planuje zwiększyć prywatne i publiczne inwestycje w sztuczną inteligencję do 20 mld rocznie. Co ważne już w marcu 2021 Parlament Europejski przyjął projekt europejskiej strategii w zakresie danych, które są podstawą dla rozwoju SI.

Niezależnie od braku uregulowań szczegółowych do obszaru SI zastosowanie mają przepisy ogólne i prawo cywilne ponieważ samodzielne działanie SI przynosi mnóstwo wyzwań w zakresie odpowiedzialności prawnej.

W tej chwili przepisy nie regulują jednoznacznie osoby odpowiedzialnej np. za wypadek z udziałem autonomicznego samochodu, ale UE wydała swoje opinie z tym związane, na podstawie których należy tu wskazywać podmioty decydujące się na wykorzystanie do konkretnego działania SI. W obszarze gospodarczym stosuje się prawo konkurencji i ochrony konsumentów.

Co ważne, Parlament Europejski powołał Komisję ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej (AIDA), która koncentruje działania wokół badania wpływu SI na gospodarkę UE, a KE w kwietniu 2021 przedstawił projekt rozporządzenia Artificial Intelligence Act. Jeszcze w roku 2020, Parlament Europejski przyjął trzy sprawozdania z rekomendacjami dotyczącymi przyszłych regulacji dotyczących SI, mając na uwadze uwarunkowania etyczne.

Regulacje, nad którymi obecnie pracuje KE to ważny krok w kierunku minimalizacji ryzyk związanych z co raz szerszym wykorzystywaniem SI zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny i jako takie są wręcz niezbędne do świadomego rozwoju tej technologii w służbie człowiekowi.

*źródło: infor.pl

Zobacz też: