Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

REGULAMIN |

mic logo 1

REGULAMIN SERWISU SmarTech IT

 
 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.smartech-it.eu, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin;
2) Platforma lub Serwis: strona internetowa, dostępna pod adresem www.smartech-it.eu.
3) Usługodawca, Spółka lub My: Smartech-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, KRS 0000671881, NIP 8961562660, REGON 3669807850. Obejmuje także inne firmy, które są spółkami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką;
4) Klient, Użytkownik lub Ty: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Członek: Klient posiadający konto w Serwisie, który dokonał zakupu płatnej Usługi. Dla Członka mają zastosowanie odpowiednie postanowienia dotyczące Klienta;
7) Treść: wszelkie informacje, pliki, dane, tekst, profile użytkowników, oprogramowanie, znaczniki, grafikę, analitykę i funkcje interaktywne wygenerowane, dostarczone lub w inny sposób udostępnione lub wprowadzone przez Klienta lub przez Spółkę na lub za pośrednictwem Serwisu;
8) Usługa: usługi elektroniczne, świadczone przez Spółkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem Oprogramowania;
9) Umowa: umowa pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, zawarta drogą elektroniczną dotycząca płatnej lub bezpłatnej Usługi w ramach Platformy.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
4. Regulamin zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia lub warunki (jeśli takie obowiązują) przekazane Użytkownikowi i będą obowiązywały jako wiążące warunki pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

 

1. Platforma jest własnością i jest zarządzana przez Usługodawcę. Usługodawca zajmuje się dostarczaniem Oprogramowania. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres ul. Irysowa 1,55-040 Bielany Wrocławskie, e-mail: biuro@smartech-it.eu, tel. +48 797 373 111.
2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Użytkownik powinien uważne zapoznać się z Regulaminem przed użyciem www.smartech-it.eu lub uzyskaniem dostępu do Platformy.
4. Dla pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy lub Oprogramowania konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 11; Firefox; Chrome; Opera, natomiast dla komputerów MAC OS 10.10; Safari 12.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 800×600; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
6. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Usługi są zależne od sieci stron trzecich i dostawców Internetu oraz producentów urządzeń, którzy nie są kontrolowani przez Spółkę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie będzie odpowiedzialna za wydajność lub brak możliwości korzystania z Usług w wyniku awarii lub innych przyczyn po stronie właścicieli lub producentów sieci lub urządzeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług, w tym przesyłanie Treści Użytkownika, może obejmować transmisje w różnych sieciach i niezaszyfrowane przesyłanie do sieci lub urządzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sieci lub urządzenia osób trzecich mogą zmieniać ich wymagania techniczne, zakłócając działanie Usług.
8. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
9. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2. Licencja

 

1. Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usług wyłącznie do celów osobistego lub wewnętrznego użytku.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa związane z Usługami, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w Regulaminie lub Umowie.
3. Użytkownik nie może:
1) korzystać z Usług lub Treści Spółki w celu świadczenia konkurencyjnej oferty na którąkolwiek z Usług lub celowo szkodzić lub dyskredytować Spółkę;
2) naśladować wyglądu Platformy lub Usług, usuwać wszelkie zastrzeżone informacje z Usług lub Treści Spółki lub kopiować lub ponownie wykorzystywać dowolną część HTML / CSS lub wizualne elementy projektu Oprogramowania, Usług lub Treści Spółki.
4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych ograniczeń licencyjnych, Spółka może, poza wszystkimi innymi prawami zawartymi w Regulaminie oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, natychmiast rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, a w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi.

 

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

 

1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod zakładką „Kontakt” w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 
ROZDZIAŁ 4. SERWIS INFORMACYJNY
 

Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
1) przeglądanie bazy Newsów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
2) komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;

2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu lub Usług lub Oprogramowania przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania działania Serwisu lub Oprogramowania, lub świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich, dostawców usług (hosting, internet, itp.) lub producentów sieci lub urządzeń, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż https://smartech-it.eu/, do których linki zawarto w Serwisie.
4. Spółka podejmuje uzasadnione prawnie i handlowo działania w celu zapewnienia, że dane przechowywane na serwerach Spółki były trwałe, zabezpieczone i zawsze dostępne dla Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii serwerów osób trzecich lub innych czynników pozostających poza kontrolą Spółki, może spowodować trwałe usunięcie danych Użytkownika, ich nieodwracalne usunięcie lub tymczasową niedostępność.
5. Odpowiedzialność Spółki w każdym przypadku jest ograniczona maksymalnie do równowartości 6 miesięcznych opłat poniesionych przez Użytkownika przed wystąpieniem szkody. Zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów.
6. Wystąpienie siły wyższej (w szczególności wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, np. pożary lub powodzie) jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają dostarczenie towaru, zwalniają Strony z obowiązku wykonywania Umowy w czasie powyższych zakłóceń. Wszelkie zdarzenia niezależne od Stron Umowy a mające wpływ na realizację umowy mieszczące się w definicji „siły wyższej”, zwalniają Strony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. O zaistnieniu przypadku działania „siły wyższej” Strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej, oraz do podjęcia wszelkich koniecznych czynności zmierzających do zmniejszenia bądź ograniczenia negatywnych skutków działania „siły wyższej”.

 

ROZDZIAŁ 6. DANE OSOBOWE

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom powiązanym lub zależnym od Spółki
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę Spółki, w tym prawną, księgową, itp.

4. Każda ze stron może ujawnić poufne informacje na podstawie wezwania do sądu lub innego żądania ze strony organów ścigania.
5. Każda ze stron może ujawnić istnienie Umowy ze Spółką, jednak wszelkie niepubliczne ceny lub warunki Usług będą uważane za Informacje Poufne i stosuje się do nich odpowiednio ww. zasady.

 

ROZDZIAŁ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Prawa do Serwisu, Oprogramowania oraz Treści należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej https://smartech-it.eu/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://smartech-it.eu/ bez zgody właściciela jest zabronione.
4. Spółka może udostępniać linki do publicznie dostępnych treści w celu korzystania z Usług, ale w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za takie publicznie dostępne treści.
5. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zgadzasz się, że jednoznacznie zabrania się:
1) zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści zniesławiających, nękających, prześladujących, zagrażających lub naruszających prawa innych osób;
2) zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści zawierających wyraźny lub obsceniczny język lub obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym;
3) zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści używających języka rasistowskiego lub obraźliwego;
4) wysyłania zmienionych, oszukańczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, w tym „podszywanie się” lub „wyłudzanie informacji”;
5) fałszywego przedstawiania siebie lub powiązywania z podmiotem;
6) naruszania praw autorskich, własności przemysłowej lub własności intelektualnej osób trzecich;
7) naruszania lub zachęcania innych innych do łamania obowiązujących przepisów i regulacji.
6. Jeśli jesteś użytkownikiem treści zamieszczanych przez osoby trzecie w ramach Platformy lub Usług, przyjmujesz do wiadomości, że Spółka nie zatwierdza, nie popiera, nie monitoruje, nie weryfikuje ani nie bierze odpowiedzialności za takie treści osób trzecich. Użytkownik akceptuje fakt, że osoba trzecia zamieszczająca treści osób trzecich ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści oraz że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich.
7. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).