Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Smart Contracts |

mic logo 1
fundusze-eur-logo
flaga pl
Dolny-Slask-logotyp-kolor-jpg-zip
ue-logo

SmartDoc to platforma, która pozwala użytkownikom przygotować a następnie wysłać do podpisu do partnerów biznesowych, szereg różnorodnych dokumentów, tworzonych automatycznie na podstawie algorytmów AI i ML.

Projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską

Realizacja projektu badawczego jest prowadzona z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts i sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego (ML)”. 

Fazy Projektu|

Faza 1

Zgodnie ze standardami metodyk zwinnych w pierwszej fazie najistotniejszą rolę pełni Project Menager (PM), będący niejako "właścicielem" produktu/projektu oraz osobą odpowiedzialną za jego wytworzenie. Zbiera on wymagania wszystkich Interesariuszy, a następnie przekłada je na poszczególne funkcje budowanego rozwiązania.

Tak powstałą listę/specyfikację dzieli na grupy powiązanych funkcji, zwane Epikami. W efekcie powstaje Product/Project Backlog (Rejestr Produktu/Projektu), czyli "zestaw" prac do wykonania, podzielonych na konkretne etapy.

Faza 2

W kolejnej fazie, Dział Badawczy Smartech IT przedstawił efekty swoich prac zespołowi programistycznemu, w celu oszacowania złożoności i czasu pracy. Zespół działu oprogramowania składa się z doświadczonych osób i ekspertów o zróżnicowanych obszarowo kompetencjach (m.in. architekci systemów informatycznych, inżynierowie ds. wirtualizacji, administratorzy systemów serwerowych, programiści i in.), tak by możliwe było dokonanie jak najdokładniejszej estymacji projektu.

W wyniku analizy zespołu, poszczególnym Epikom i User Stories (Historyjki Użytkowników, czyli funkcje) zostają nadane konkretne Estymaty. Są to z reguły liczby, które uwzględniają nie tylko czas trwania pracy, ale także jej złożoność i wszelkie dodatkowe konsekwencje (jak choćby technologie, czy udział stron trzecich). 

Faza 3

Następną fazą jest podzielenie całego Backlogu Produktu na mniejsze oraz skończone części, do wykonania w krótkim okresie czasu. Te zakresy prac to Sprint Backlogs (Rejestry Sprintu), a okres wykonywania prac programistycznych w jednej iteracji (cyklu) to Sprint (Przebieg). Każdy Sprint zaczyna się Planowaniem (Sprint Planning), podczas którego wybierane są zadania o najwyższym priorytecie, a Zespół zobowiązuje się je wykonać w określonym czasie (w scrumie z reguły od tygodnia 12 do trzech).

Sprint kończy się tzw. Sprint Review lub Demo (Przegląd Przebiegu), podczas którego Zespół prezentuje wynik swoich prac w postaci zamkniętej funkcjonalności, a Kierownik Działu Badawczego decyduje o zgodności tego co zobaczył z postawionymi wcześniej wymogami i założeniami. W ten sposób dzielone i realizowane są poszczególne etapy projektu. Opisana faza odbywa się cyklicznie podczas trwania projektu aż do jego zakończenia.

SmartDOC

Opis Projektu

Projekt badawczy SmartDoc zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts(SC) i sztucznej inteligencji (AI) w tym uczenia maszynowego (ML).

Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie prac rozwojowych nad zaprojektowaniem prototypowego systemu, który połączy w sobie możliwości jakie niesie ze sobą technologia SamrtContracts i blockchain oraz sztuczna inteligencja (w tym uczenie maszynowe).

To nowatorskie, eksperymentalne połączenie technologii, w oparciu o nowe algorytmy będzie według wiedzy Smartech IT pierwszym tego typu opracowaniem, które ma z jednej strony odpowiedzieć na pytanie o to jak daleko możliwa jest synergia tych technologii, a z drugiej strony ma być odpowiedzią na potrzeby światowego rynku, który w ostatnim czasie jeszcze bardziej potrzebuje zautomatyzowanych, a jednocześnie bezpiecznych technik dotyczących dokumentów elektronicznych. 

Plan pracy |

Cel i Zakres Projektu

Projekt skupiał się na stworzeniu innowacyjnej platformy webowej do zarządzania dokumentami, zarówno osobistymi, jak i firmowymi.

Kluczowe było wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do wspierania procesów tworzenia, edycji oraz zarządzania dokumentami.

Charakter Badawczy Projektu

Projekt miał wyraźny charakter badawczy, co manifestowało się w eksploracji nowych możliwości zastosowania AI i ML w kontekście zarządzania dokumentami.

Innowacyjność projektu polegała na integracji zaawansowanych technologii i testowaniu ich w praktycznych aplikacjach, co wiązało się z niepewnością co do finalnych rezultatów i koniecznością elastycznego podejścia w realizacji zadań.

Struktura i Funkcje Platformy

Platforma zaprojektowana została z myślą o umożliwieniu użytkownikom tworzenia, edycji i zarządzania dokumentami na różnych poziomach (źródłowym, sekcyjnym, treściowym).

Wprowadzono podział na dokumenty prywatne, firmowe i ogólne, z różnymi opcjami dostępu i edycji.

Współbieżna Praca nad Dokumentami

Rozwinięto koncepcję współbieżnej pracy nad dokumentami, pozwalając na równoczesną edycję treści przez wielu użytkowników oraz zarządzanie procesem przez wyznaczone osoby.

Zaimplementowano mechanizmy rozwiązywania konfliktów edycji i historię zmian, co jest kluczowe w środowisku korporacyjnym.

Analiza Semantyczna i Sztuczna Inteligencja

Zintegrowano zaawansowane mechanizmy analizy semantycznej dokumentów, co pozwala użytkownikom na dokładniejsze dostosowanie treści do określonych wymagań.

Opracowano modele AI, które na podstawie próbek dokumentów z różnych dziedzin, uczą się rozpoznawać i oceniać poprawność dokumentów.

Integracja z Technologią Blockchain

Projekt uwzględniał opracowanie mechanizmów połączenia dokumentów z platformą Blockchain, co umożliwiło tworzenie SmartContractów na bazie dokumentów.

To innowacyjne podejście otwiera nowe możliwości w zakresie automatyzacji procesów prawnych i finansowych.

Testy Akceptacyjne

Przeprowadzono testy akceptacyjne z udziałem potencjalnych użytkowników, co pozwoliło na identyfikację i rozwiązanie problemów użytkowych oraz logicznych w działaniu platformy.

Testy te były kluczowe dla zapewnienia, że finalny produkt spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników.

SmartDOC

Wykorzystanie AI do Wsparcia Procesu Edycji

Dynamiczne Sugestie AI

Zintegrowano AI w taki sposób, aby w czasie rzeczywistym analizowała treść tworzonego dokumentu i sugerowała optymalne uzupełnienia, takie jak fragmenty tekstu, struktury dokumentów czy formatowanie.

Interakcja na Różnych Poziomach Edycji

Opracowano mechanizmy umożliwiające użytkownikom modyfikowanie zarówno całych partii wzoru, jak i pojedynczych fragmentów tekstu, przy jednoczesnym wsparciu ze strony AI.

Wizualizacja Sugestii AI

Zastosowano innowacyjne podejścia do wizualizacji sugestii AI, takie jak kontekstowe podpowiedzi, wyróżnienia w tekście, czy interaktywne elementy GUI, które pomagają użytkownikom łatwiej zrozumieć i zastosować sugestie AI.

Technologia

Bezpieczeństwo

Technologia Blockchain

Technologia Blockchain jest zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Każdy podpisany dokument jest publikowany w blockchain, aby zapewnić niezmienną metodę weryfikacji autentyczności i integralności dokumentu.

Geolokalizacja
Technologia geolokalizacji wykorzystuje GPS, wbudowane we wspólne urządzenia w celu ustalenia, gdzie znajdują się kontrahenci.
Historia Śladu Audytu
Z każdym podpisanym dokumentem powiązana jest historia śladu audytu, która zawiera listę wszystkich ważnych zdarzeń w cyklu życia dokumentu.
Blokada Dokumentu
Żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym.

SmartDOC

Technologia Blockchain

Jest to zdecentralizowany rejestr oparty na łańcuchu blokowym, który z kolei opiera się na linii bloków, a każdy z tych bloków jest drzewem zarejestrowanych transakcji.

Kluczowym aspektem w tym przypadku jest zdecentralizowany rejestr, który może być dowolną wartością, śledzoną i/lub weryfikowaną przez co najmniej jedną stronę. Kiedy seria bloków zostanie połączona, powstaje łańcuch bloków czyli blockchain.  Wszystkie informacje w danym blockchainie można zaszyfrować i zabezpieczyć w razie potrzeby, więc nie jest to tylko kryptowaluta.

Kolejną kluczową sprawą jest to, że tak utworzony blockchain staje się częścią sieci publicznej. Ale blockchain nie musi znajdować się w sieci publicznej, równie dobrze może być częścią sieci prywatnej. Każda taka sieć może mieć wiele węzłów, a każdy z nich zachowuje kopię naszego łańcucha bloków. Mówiąc w uproszczeniu – ta sieć powinna być traktowana jako jedna rozproszona baza danych.

Jest to więc mniej więcej struktura danych, której zmiana w późniejszym terminie jest praktycznie niemożliwa. Ponieważ algorytm szyfrujący bloku składa się z części skrótu poprzedniego bloku, a ten blok zawiera wcześniejszy skrót z poprzedniego bloku, dodanie czegokolwiek pomiędzy blokami z czasem staje się niemożliwe.

Blockchain może być zweryfikowany przez kogokolwiek w dowolnym momencie bez podawania danych osobowych.

Wartość Rynkowa:

Potwierdzenie, że technologia ma znaczący potencjał na rynku globalnym.

Dalszy Rozwój:

Zalecenie kontynuacji rozwoju systemu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności i dostosowania do branżowych potrzeb.

Dalsze Badania:

Propozycja badania możliwości integracji z innymi technologiami i platformami.

Rozwój AI/ML: 

Dalsze prace nad dostosowaniem systemu do potrzeb użytkowników poprzez zaawansowane algorytmy AI i ML.

Nowe Integracja: 

Poszerzenie zakresu zastosowania systemu poprzez integracje z branżowymi platformami i systemami.

Nowe Obszary:

Eksploracja nowych możliwości zastosowania technologii w różnych sektorach, takich jak prawo, finanse, administracja publiczna.