Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Smart Contracts |

mic logo 1
fundusze-eur-logo
flaga pl
Dolny-Slask-logotyp-kolor-jpg-zip
ue-logo

SmartDoc to platforma, która pozwala użytkownikom przygotować a następnie wysłać do podpisu do partnerów biznesowych, szereg różnorodnych dokumentów, tworzonych automatycznie na podstawie algorytmów AI i ML.

Projekt finansowany przez Unię Europejską

Realizacja projektu jest prowadzona z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts i sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego (ML)”. 

Fazy Projektu|

Faza 1

Zgodnie ze standardami metodyk zwinnych w pierwszej fazie najistotniejszą rolę pełni Project Menager (PM), będący niejako "właścicielem" produktu/projektu oraz osobą odpowiedzialną za jego wytworzenie. Zbiera on wymagania wszystkich Interesariuszy (klientów końcowych, właścicieli, sponsorów, itp.), a następnie (wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie) przekłada je na poszczególne funkcje budowanego rozwiązania.

Tak powstałą listę/specyfikację dzieli na grupy powiązanych funkcji, zwane Epikami. W efekcie powstaje Product/Project Backlog (Rejestr Produktu/Projektu), czyli "zestaw" prac do wykonania, podzielonych na konkretne etapy.

Jako, że niniejszy projekt badawczy nie jest standardowym przedsięwzięciem dewelopersko-wdrożeniowym lecz projektem badawczo-rozwojowym faza ta wymagała modyfikacji. Praca Product Owner’a została w tym wypadku zastąpiona pracą warsztatową Kierownika Działu Badawczego we współpracy z pozostałymi pracownikami tego działu oraz Product Managerem. 

Faza 2

W kolejnej fazie, Dział Badawczy Smartech IT przedstawił efekty swoich prac zespołowi programistycznemu, w celu oszacowania złożoności i czasu pracy. Zespół działu oprogramowania składa się z doświadczonych osób i ekspertów o zróżnicowanych obszarowo kompetencjach (m.in. architekci systemów informatycznych, inżynierowie ds. wirtualizacji, administratorzy systemów serwerowych, programiści i in.), tak by możliwe było dokonanie jak najdokładniejszej estymacji projektu.

W wyniku analizy zespołu, poszczególnym Epikom i User Stories (Historyjki Użytkowników, czyli funkcje) zostają nadane konkretne Estymaty. Są to z reguły liczby, które uwzględniają nie tylko czas trwania pracy, ale także jej złożoność i wszelkie dodatkowe konsekwencje (jak choćby technologie, czy udział stron trzecich). 

Faza 3

Następną fazą jest podzielenie całego Backlogu Produktu na mniejsze oraz skończone części, do wykonania w krótkim okresie czasu. Te zakresy prac to Sprint Backlogs (Rejestry Sprintu), a okres wykonywania prac programistycznych w jednej iteracji (cyklu) to Sprint (Przebieg). Każdy Sprint zaczyna się Planowaniem (Sprint Planning), podczas którego wybierane są zadania o najwyższym priorytecie, a Zespół zobowiązuje się je wykonać w określonym czasie (w scrumie z reguły od tygodnia 12 do trzech).

Sprint kończy się tzw. Sprint Review lub Demo (Przegląd Przebiegu), podczas którego Zespół prezentuje wynik swoich prac w postaci zamkniętej funkcjonalności, a Kierownik Działu Badawczego decyduje o zgodności tego co zobaczył z postawionymi wcześniej wymogami i założeniami. W ten sposób dzielone i realizowane są poszczególne etapy projektu. Opisana faza odbywa się cyklicznie podczas trwania projektu aż do jego zakończenia.

SmartDOC

Opis Projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts(SC) i sztucznej inteligencji (AI) w tym uczenia maszynowego (ML).

Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie prac rozwojowych nad zaprojektowaniem prototypowego systemu, który połączy w sobie możliwości jakie niesie ze sobą technologia SamrtContracts i blockchain oraz sztuczna inteligencja (w tym uczenie maszynowe).

To nowatorskie, eksperymentalne połączenie technologii, w oparciu o nowe algorytmy będzie według wiedzy Smartech IT pierwszym tego typu opracowaniem, które ma z jednej strony odpowiedzieć na pytanie o to jak daleko możliwa jest synergia tych technologii, a z drugiej strony ma być odpowiedzią na potrzeby światowego rynku, który w ostatnim czasie jeszcze bardziej potrzebuje zautomatyzowanych, a jednocześnie bezpiecznych technik dotyczących dokumentów elektronicznych. 

Technologia

Bezpieczeństwo

Cyfrowy Kod QR
Kod QR jest dodawany na każdej stronie ścieżki audytu. Tego kodu QR można użyć do zweryfikowania autentyczności dokumentu.
Geolokalizacja
Technologia geolokalizacji wykorzystuje GPS, wbudowane we wspólne urządzenia w celu ustalenia, gdzie znajdują się kontrahenci.
Historia Śladu Audytu
Z każdym podpisanym dokumentem powiązana jest historia śladu audytu, która zawiera listę wszystkich ważnych zdarzeń w cyklu życia dokumentu.
Blokada Dokumentu
Żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym.